Dertec hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we duidelijke en transparante informatie geven over hoe we omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DERTEC voldoet in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat we minimaal:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, deze doeleinden en soorten persoonsgegevens worden beschreven in dit privacybeleid;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als DERTEC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als je hier vragen over hebt of contact met ons wilt opnemen, na het doornemen van ons Privacybeleid, of meer algemene vragen, dan kan dat via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door DERTEC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling (en):

 • Administratief doel;
 • Communicatie over de bestelling en / of uitnodigingen;
 • De realisatie of afgifte van een bestelling.

De basis voor deze persoonsgegevens is:

 • De afgesproken bestelling;

Voor de bovenstaande doelstelling (en) kan DERTEC de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam voorvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Business) Telefoonnummer;
 • (Business) Email adres;

Uw persoonsgegevens worden door DERTEC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking (en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door DERTEC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling (en):

 • De persoon informeren door middel van nieuwsitems.

De basis voor deze persoonsgegevens is:

 • Het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling (en) kan DERTEC de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Achternaam voorvoegsel;
 • Achternaam;
 • Email adres.

Uw persoonsgegevens worden door DERTEC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking (en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat u staat ingeschreven.

Verwerking of persoonsgegevens van prospect, stakeholder- / lobbycontacten en / of geïnteresseerde partijen

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder- / lobbycontacten en / of geïnteresseerde partijen worden door DERTEC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling (en):

 • Informatie in de vorm van nieuwsbrieven en / of gerichte contacten.

De basis voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, verstrekking visitekaartje en / of via link op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling (en) kan DERTEC de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam voorvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Email adres.

Uw persoonsgegevens worden door DERTEC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking (en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat u wordt gezien als prospect, stakeholder- / lobbycontacten en / of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door DERTEC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling (en):

 • Uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

De basis voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling (en) kan DERTEC de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam voorvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Email adres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie van identiteitsbewijs;
 • BSN nummer;
 • Bank gegevens.

Uw persoonsgegevens worden door DERTEC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking (en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het contract en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Informatie verstrekt aan derden

We kunnen de informatie die u ons verstrekt aan derden verstrekken als dit nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden.

We maken bijvoorbeeld gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval moeten we meewerken en zijn we daarom verplicht om deze informatie te verstrekken. We kunnen ook persoonlijke gegevens delen met derden als u ons hiervoor schriftelijke toestemming geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als er schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

DERTEC zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

Veiligheid

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking, bijvoorbeeld de volgende maatregelen;

 • Alle personen die namens DERTEC toegang krijgen tot uw gegevens, zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht.
 • We hebben een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en versleutelen persoonsgegevens indien nodig;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of door een van onze verwerkers. Daarnaast heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of, in opdracht van u, direct aan een andere partij. We kunnen u vragen om u te legitimeren voordat we op bovenstaande verzoeken kunnen reageren.

Als wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van uw toestemming, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op. Hopelijk komen we er samen met jou uit. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Mocht je in het kader van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op!

Contact details

DERTEC Einsteinpark 1 – 2171TX – Sassenheim – Nederland – Tel 031 71 409 2 409 info@dertec.com